Algemene voorwaarden

          Impress AV

          Artikel 1: toepasselijkheid

          1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Impress AV (hierna te noemen:
          "Impress") gedane offertes, met Impress gesloten overeenkomsten en de aan Impress verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij (hierna te noemen: “koper”, “koper/huurder” of “huurder”) zijn op transacties met Impress van toepassing indien Impress daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

          Artikel 2: aanbiedingen en opdrachten
          1. Alle door of namens Impress gedane offertes zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden ingetrokken, zolang niet op die offertes gegeven mondelinge of schriftelijke opdrachten door Impress schriftelijk zijn aanvaard, een en ander tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

          2. Opdrachten, die aan Impress worden gegeven, hetzij rechtstreeks, dan wel via vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Impress pas na door deze gedane schriftelijke bevestiging van aanvaarding.

          3. Opgave of vermeldingen van afmetingen, hoedanigheden en andere technische gegevens, voorkomende in prijscouranten, catalogi, prospectie, advertenties en/of offertes worden geacht als slechts bij benadering te zijn verstrekt; dergelijke opgaven en vermeldingen binden Impress alleen dan wanneer zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.

          4. Ingeval overeenkomsten met Impress een herhalend karakter hebben, zijn deze slechts bindend voor het door Impress vastgelegde tijdsbestek.

          5. Indien en nadat een opdracht aan Impress is verstrekt en door deze is aanvaard of indien een overeenkomst met Impress is gesloten, kan deze slechts worden gewijzigd en/of geannuleerd met toestemming van Impress en op de door Impress te stellen voorwaarden.
          In geval van annulering zal de koper aan Impress haar geleden verlies of de gederfde winst moeten vergoeden, tenzij anders is afgesproken.

          6. In afwijking van het bepaalde in lid 5 geldt voor verhuur van zaken het volgende met betrekking tot annulering. Het annuleren van het huren van zaken dient te geschieden tenminste 48 uur voor het tijdstip van ingebruikname. Binnen deze termijn wordt aan huurder 100% van de overeengekomen huurprijs in rekening gebracht.

          7. Alle bijkomende werken en leveringen van welke aard ook, blijven ten laste van de koper/huurder en worden beschouwd als wijziging in de opdracht. De uitvoering van de bedoelde bijkomende werken en/of leveringen kan alleen dan van Impress geëist worden, wanneer een voorafgaande afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen is tot stand gekomen.

          8. Bij inspanningsverplichtingen komen alle kosten voor rekening van de koper/huurder, ook al hebben
          de werkzaamheden of inspanningen van Impress niet of onvoldoende tot resultaat geleid.
          9. Bij reparatiewerkzaamheden worden vervangen onderdelen en/of materialen eigendom van Impress,
          tenzij anders is overeengekomen.
          Artikel 3: wijzigingen in de opdracht
          1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij door bijzondere opdrachten van de koper/huurder, hetzij als
          gevolg van wijzigingen in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet
          overeenstemmen met de werkelijke montage, of doordat van geschatte hoeveelheden wordt
          afgeweken, behoren wanneer daaruit meer kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en
          voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.
          2. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren op het moment dat het
          meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de
          overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.
          3. Indien bij de eindafrekening blijkt dat het totaal van het reeds verrekende en het nog te verrekenen
          minderwerk, dat van het reeds verrekende en het nog te verrekenen meewerk overtreft, heeft
          Impress recht op een bedrag gelijk aan 10 % van het verschil van deze totalen, tenzij het verzoek tot
          minderwerk afkomstig was van Impress.
          Artikel 4: prijzen
          1. Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door externe omstandigheden (zoals verhoging van
          rechten/accijnzen, wijziging in muntpariteit, prijsstelling van de leveranciers, verzekeringspremies en
          dergelijke) prijsverhoging moet worden toegepast. Indien dat het geval is, zijn de door Impress
          toegepaste prijsverhogingen bindend voor de koper/huurder.
          2. Overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. Extra bewerkelijke delen en
          veranderingen, door de koper/huurder aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een
          dienovereenkomstige prijsverhoging.
          Artikel 5: betaling
          1. Alle betalingen dienen te geschieden zonder aftrek of korting en indien niet anders is
          overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van Impress
          of door middel van stortingen ten gunste van een door Impress aan te wijzen bankrekening, tenzij
          uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en schriftelijk door Impress wordt bevestigd.
          3
          2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 geldt dat in geval van verkoop en levering van zaken door
          Impress, koper is gehouden 50% van de overeengekomen koopsom te betalen zodra de door koper
          verstrekte opdracht door Impress is aanvaard; de overige 50% van de overeengekomen koopsom
          dient door koper te worden voldaan binnen 14 dagen na de datum als vermeld op de factuur welke bij
          of na aflevering van de zaken door Impress aan koper wordt overhandigd of wordt verzonden, een en
          ander tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en schriftelijk door Impress wordt bevestigd.
          Impress behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid in de vorm van een aanbetaling,
          waarborg en/of bankgarantie te verlangen.
          3. Voor opdrachten, die een lange bewerkingstijd vereisen, of gedeeltelijke levering, waaronder mede
          wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order, kunnen tussentijds worden
          gefactureerd en betaling kan bij gedeelten worden verlangd.
          4. Bij niet tijdige betaling van enig door koper/huurder aan Impress verschuldigd bedrag is
          koper/huurder door het enkele feit van niet tijdige betaling in verzuim en gebreke, zonder dat hiertoe
          enige sommatie en/of ingebrekestelling zijdens Impress zal zijn vereist.
          5. Indien Impress overgaat tot invordering van enig aan haar toekomend bedrag middels derden, is de
          koper/huurder aan Impress vergoeding verschuldigd van alle te maken kosten, die zullen zijn
          gefixeerd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en tenminste € 250
          bedragen, zulks onverminderd de wettelijke proceskosten welke de rechter zal opleggen indien het
          tot een gerechtelijke procedure dient te komen.
          6. Koper/huurder kan geen beroep doen op compensatie, korting of aftrek. Het is hem nimmer
          toegestaan betaling op te schorten in verband met beweerde ondeugdelijkheid of gebreken van de
          door Impress verkochte zaak/uitgevoerde opdracht.
          7. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag, alsmede in geval van liquidatie, overlijden,
          faillissement, surseance van betaling door koper/huurder wordt al het overigens verschuldigde ineens
          en terstond opeisbaar, terwijl in dat geval Impress gerechtigd is om alle verdere niet of niet volledig
          uitgevoerde overeenkomsten op te schorten of ontbonden te verklaren, onverminderd het recht om
          vergoeding te vorderen van de schade en de gederfde winst.
          8. Koper/huurder wordt van de dag van verzuim automatisch over het bedrag van de opeisbare
          vordering aan Impress een rente verschuldigd van 12% op jaarbasis.
          9. De door de koper/huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde
          rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de
          koper/huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
          Artikel 6: verplichtingen van koper/huurder
          1. Koper/huurder is verplicht om aan Impress, alsmede aan door Impress in te schakelen derden, alle
          medewerking te doen en medewerking te verlenen, waardoor een optimale uitvoering van de
          opdracht kan worden bevorderd, c.q. beletselen voor een optimale uitvoering worden genomen.
          2. Indien het installeren van verkochte of verhuurde zaken tot de opdracht behoort staat koper/huurder
          er voor in dat de ruimten, wanden en elektriciteitsvoorziening en voorts al hetgeen voor installatie
          nodig is, in een zodanige staat verkeren, dat Impress de verkochte of verhuurde zaken onbelemmerd
          kan installeren en dat deze zaken onbelemmerd en langdurig in gebruik kunnen worden genomen,
          zonder dat enige schade optreedt aan deze zaken dan wel aan de ruimten, wanden en
          elektriciteitsvoorziening en dergelijke, optreedt.
          4
          3. Koper/huurder is gehouden om Impress te vrijwaren van alle aanspraken van derden, indien
          koper/huurder niet volledig aan zijn verplichtingen uit dezen hoofde heeft voldaan; in dat geval kan
          koper/huurder geen aanspraak maken op vergoeding van schade door Impress.
          Artikel 7: verplichtingen van uitvoering
          1. Impress neemt op zich en is gehouden om de opdracht op vakbekwame wijze uit te voeren.
          2. Indien een aan Impress verstrekte opdracht door deze niet op vakbekwame wijze is uitgevoerd, is de
          aansprakelijkheid van Impress in het algemeen beperkt tot het navolgende:
          * Impress zal de opdracht of het desbetreffende gedeelte daarvan opnieuw en correct
          uitvoeren zonder hiervoor aan koper/huurder kosten in rekening te brengen.
          * Indien het corrigeren van de uitvoering niet meer mogelijk is of niet meer zinvol is te achten
          (bijvoorbeeld wegens het tijdsverloop), kan door Impress het desbetreffende factuurbedrag
          of een evenredig gedeelte daarvan worden gecrediteerd respectievelijk gerestitueerd.
          3. Impress is in elk geval niet geval aansprakelijk voor:
          a. schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat de koper/huurder de zaken na
          installatie door Impress vervolgens op een andere wijze heeft geïnstalleerd dan wel
          wijziging(en) heeft aangebracht in de installatie;
          b. schade van welke aard dan ook die ontstaat doordag of nadat de koper/huurder de zaken op
          onjuiste wijze en/of voortijdig in gebruik heeft genomen, aan derden heeft geleverd,
          respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, of aan derden heeft doen leveren;
          c. beschadiging aan ruimten, elektriciteitsvoorziening en andere aan koper/huurder
          toebehorende materialen, tenzij koper/huurder aantoont dat deze beschadiging een gevolg
          van onzorgvuldig handelen van Impress.
          4. Voorts is iedere (verdere) aansprakelijkheid, waaronder begrepen gevolgschade en winstderving,
          tussen partijen uitdrukkelijk uitgesloten, behalve indien de schade is veroorzaakt als gevolg van een
          omstandigheid die is bijgebracht door ernstige schuld of grove nalatigheid van Impress (dan wel
          personen of gereedschappen, machinerieën waarvoor hij aansprakelijk geacht moet worden).
          5. Indien Impress terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de
          koper/huurder, dan wel deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde
          aansprakelijk worden gesteld, zal de koper/huurder Impress terzake volledig vrijwaren en Impress
          alles vergoeden wat zij aan deze derden dient te voldoen.
          Artikel 8: rechten van industriële en intellectuele eigendom
          Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Impress de auteursrechten, alsmede alle overige rechten
          van intellectuele of industriële eigendom van de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen,
          afbeeldingen, tekeningen, modellen, technische omschrijvingen en schema’s of bestekken,
          programmatuur en offertes. Deze stukken blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke
          schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden
          gebruikt, ongeacht of daarvoor door Impress kosten in rekening zijn gebracht. Koper/huurder is
          gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Impress te retourneren op straffe van een boete van
          € 1.000 per dag.
          Artikel 9: toepasselijk recht en geschillen
          5
          1. Op alle met Impress gesloten overeenkomsten is steeds Nederlands recht van toepassing.
          2. Alle geschillen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, worden bij
          uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter.
          TERZAKE VAN VERHUUR
          Artikel 10: huurperiode en aflevering door huurder
          1. De zaken worden door Impress verhuurd voor een periode van tenminste 1 dag of een veelvoud
          daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
          2. De huurperiode gaat in op de eerste huurdag, ingaande op het tijdstip dat de zaken worden
          opgehaald of afgeleverd, en duurt tot en met de laatste overeengekomen huurdag.
          3. Gehuurde zaken dienen uiterlijk voor 10.00 uur op de dag na de laatste huurdag bij Impress
          afgeleverd te worden of aan Impress ter beschikking te worden gesteld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
          anders is overeengekomen.
          4. Naar keuze van huurder kunnen de gehuurde zaken door huurder op het bedrijf van Impress worden
          afgehaald en aldaar op het overeengekomen of door Impress aangegeven tijdstip worden
          teruggebracht; de gehuurde zaken kunnen eveneens op verzoek van huurder door Impress op de door
          huurder aan te geven locatie worden afgeleverd en aldaar wederom worden opgehaald.
          Indien de zaken op het overeengekomen tijdstip door huurder niet zijn afgeleverd, dan wel door
          Impress niet kunnen worden opgehaald op hetzelfde adres als waar deze werden bezorgd, verkeert
          huurder zonder dat hiervoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn, in verzuim en
          gebreke. Huurder is alsdan aan Impress verschuldigd een schadevergoeding gelijk aan de huurprijs die
          hij zou moeten voldoen voor de periode te rekenen vanaf de overeengekomen einddatum tot en met
          de dag waarop de zaken daadwerkelijk bij Impress worden afgeleverd, te vermeerderen met 50%, een
          en ander onverminderd de nakoming van alle overige verplichtingen die op huurder rusten. Huurder
          kan aan deze bepaling nimmer enig recht tot huur voor een nadere periode ontlenen.
          De huurder dient zich bij het ophalen van verhuurde zaken op eerste verzoek ten genoegen van
          Impress te kunnen legitimeren.
          5. De opdracht tot verhuur wordt door Impress uitgevoerd binnen het afgesproken tijdsbestek, tenzij
          Impress door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) zou zijn verhinderd zorg te dragen
          voor een tijdige nakoming. Indien Impress door overmacht verhinderd zou zijn de zaken op het
          overeengekomen tijdstip te verhuren, heeft zij het recht de uitvoering van deze opdracht tot verhuur
          naar een later tijdstip te verplaatsen, dan wel de opdracht te annuleren (en de overeenkomst te
          ontbinden) zonder schadeplichtig te zijn jegens koper. Als overmacht zullen onder meer gelden:
          oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstromingen, staking, bedrijfsbezetting
          en uitsluiting, stremming in de aanvoer, storing in de levering van energie, overheidsmaatregelen,
          defecten aan machines en gereedschappen, alles zowel in het bedrijf van Impress als in het bedrijf van
          derden van wie Impress de benodigde materialen, grondstoffen of diensten geheel of gedeeltelijk
          betrekt, alsmede iedere andere omstandigheid welke dan ook, waardoor het voor Impress
          redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze de opdracht uit te voeren.
          Impress geeft de koper in elk geval bericht of en wanneer de opdrachten zullen worden uitgevoerd,
          terwijl de koper terstond mededeling van Impress zal ontvangen van een geval van verhindering door
          een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
          6
          6. Het is Impress toegestaan de gehuurde zaken in gedeelten te leveren, of de opdracht in gedeelten uit
          te voeren, tenzij een deellevering of een gedeeltelijke uitvoering geen zelfstandige waarde heeft.
          Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, of de opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd, is
          Impress gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
          Artikel 11: huurprijs en betaling
          1. Met betrekking tot de verhuurde zaken is een per dag berekende huurprijs verschuldigd
          overeenkomstig het tarief als genoemd in de op het tijdstip van verhuur geldende prijslijst.
          Wanneer de zaken langer dan één dag worden gehuurd, wordt voor iedere extra dag de in de prijslijst
          vermelde prijs per volgdag berekend. De in de prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
          2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt dat de huurprijs bij aflevering of bij ophalen van
          het gehuurde bij vooruitbetaling in contanten dient te worden voldaan; een en ander onverminderd
          het recht van Impress om hetgeen huurder alsnog aan haar verschuldigd is achteraf in rekening te
          brengen.
          3. Impress behoudt zich het recht voor om van huurder een borgsom te verlangen ten bedrage van het
          10-voudige van de huurprijs per dag van de betreffende gehuurde zaken; de borgsom dient bij
          aflevering of ophalen te zijn voldaan.
          4. De in de prijslijst of andere documentatie vermelde voorwaarden, prijzen en specificaties van voor
          verhuur beschikbare zaken zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Impress worden gewijzigd.
          Artikel 12: gebruik gehuurde zaken
          Huurder is gehouden de gehuurde zaken met de nodige zorg te behandelen en deze slechts te
          gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd.
          Het is huurder niet toegestaan:
          - de zaken naar een andere locatie te (doen) verplaatsen als welke bij Impress bekend is;
          - zijn rechten uit de overeenkomst met Impress aan derden over te dragen.
          Artikel 13: schade/verlies
          1. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de gehuurde zaken die tijdens de huurperiode optreedt,
          ongeacht door welke oorzaak. Impress zal echter de verhuurde zaken mede ten gunste van huurder
          verzekeren tegen verlies en beschadiging, doch deze verzekering omvat geenszins de schade
          veroorzaakt door nalatigheid, verkeerd gebruik, opzet of grove schuld van de zijde van huurder. Voor
          deze schade is huurder volledig aansprakelijk.
          2. Indien de huurder zaken of onderdelen daarvan ten gevolge van nalatigheid, verkeerd gebruik, opzet
          of grove schuld van de zijde van huurder worden beschadigd, verloren gaan, dan wel onherstelbaar
          beschadigd worden, is huurder gehouden aan Impress te vergoeden:
          - in het geval van beschadiging: de reparatiekosten, berekend tegen de normaal geldende tarieven;
          3.
          In de gevallen van tenietgaan of onherstelbare beschadiging: de aanschafkosten van vervangende
          zaken evenals de kosten van vervanging.
          Impress is gerechtigd indien haar verzekering tot uitkering overgaat, het geleden eigen risico alsmede
          eventuele kosten aan huurder in rekening te brengen.
          Artikel 14: klachten
          7
          De verhuurde zaken worden door Impress regelmatig gecontroleerd en onderhouden en voor afgifte
          aan de huurder op bedrijfszekerheid gecontroleerd. De huurder wordt geadviseerd de gehuurde
          zaken te beproeven alvorens deze in gebruik te nemen. Indien tijdens de huurperiode niet wordt
          gereclameerd bij Impress terzake het niet of niet voldoende functioneren van de gehuurde zaken, kan
          geen restitutie worden verlangd op de huurprijs. Impress is slechts gehouden vervangende zaken ter
          beschikking te stellen voor zover deze beschikbaar zijn.
          TERZAKE VAN VERKOOP EN LEVERING
          Artikel 15: levering, uitvoering opdracht, risico en leveringstermijnen
          1. Indien de levering van zaken tot de opdracht behoort zijn deze zaken voor rekening en risico van de
          koper vanaf het moment waarop de zaken het bedrijf van Impress hebben verlaten. Het transport
          (verzending) inclusief het laden en lossen van de verkochte zaken komt voor rekening en risico van de
          koper.
          Als franco levering is overeengekomen, wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd
          tenzij tevoren anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere
          kosten ten laste van de koper.
          2. Impress behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de zaken onder rembours te leveren.
          3. De opdracht tot verkoop en levering wordt door Impress uitgevoerd binnen het afgesproken
          tijdsbestek, tenzij Impress door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) zou zijn verhinderd
          zorg te dragen voor een tijdige nakoming. Indien Impress door overmacht verhinderd zou zijn de
          opdracht uit te voeren, heeft zij het recht de uitvoering van de opdracht naar een later tijdstip te
          verplaatsen, dan wel de opdracht, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, eenzijdig te annuleren
          zonder schadeplichtig te zijn jegens koper. Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog,
          oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstromingen, staking, bedrijfsbezetting en
          uitsluiting, stremming in de aanvoer, storing in de levering van energie, overheidsmaatregelen,
          defecten aan machines en gereedschappen, alles zowel in het bedrijf van Impress als in het bedrijf van
          derden van wie Impress de benodigde materialen, grondstoffen of diensten geheel of gedeeltelijk
          betrekt, alsmede iedere andere omstandigheid welke dan ook, waardoor het voor Impress
          redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze de opdracht uit te voeren.
          Impress geeft de koper in elk geval bericht of en wanneer de opdrachten zullen worden uitgevoerd,
          terwijl de koper terstond mededeling van Impress zal ontvangen van een geval van verhindering door
          een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
          4. Het is Impress toegestaan de zaken in gedeelten te leveren, of de opdracht in gedeelten uit te voeren,
          tenzij een deellevering of een gedeeltelijke uitvoering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken
          in gedeelten worden geleverd, of de opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd, is Impress gerechtigd
          elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
          5. Opgegeven leveringstijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk
          anders is overeengekomen; bij niet tijdige levering dient Impress derhalve schriftelijk in gebreke te
          worden gesteld.
          6. Het lossen van een voertuig dient terstond te geschieden en lossen buiten de werktijd kan alleen
          plaatsvinden in overleg tussen beide partijen.
          7. In geval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn
          gesteld, is de koper verplicht binnen één maand na de opdrachtbevestiging de afroeptermijn
          8
          schriftelijk en nauwkeurig aan Impress op te geven. Indien er geen afroep plaatsvindt respectievelijk
          het gekochte niet op het overeengekomen leveringstijdstip wordt afgenomen, zullen alle extra kosten
          en/of schade zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst op de koper worden verhaald.
          8. Het aannemen van zaken door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt
          als bewijs dat de zaken in goede staat waren.
          Oponthoud of vertraging tijdens het transport (de verzending) is niet voor rekening en risico van
          Impress, tenzij door zijn schuld veroorzaakt. De zaken reizen voor rekening en risico van de
          koper/huurder.
          Artikel 16: onderzoek bij aflevering
          1. Bij ontvangst van de zaken controleert en verklaart de koper schriftelijk, dat hij de zaken in de juiste
          hoeveelheid, in goede staat, in overeenstemming met de overeengekomen kwaliteitseisen en
          compleet met alle toebehoren, heeft ontvangen.
          Eventuele klachten dienen terstond bij aflevering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, te
          worden gemeld aan Impress.
          2. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken, kunnen nog slechts binnen 1 maand na aflevering
          schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Impress, indien aannemelijk wordt gemaakt dat de
          klachten niet eerder konden worden geconstateerd; latere bezwaren behoeven door Impress niet in
          behandeling te worden genomen.
          3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de koper in gebreke is
          gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel tijdig te
          doen. De prestatie van Impress geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de koper het
          geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, respectievelijk in gebruik
          heeft doen nemen, of aan derden heeft doen leveren, tenzij de koper het bepaalde in de voorgaande
          leden van dit artikel in acht heeft genomen.
          4. Het indienen van klachten bij Impress geeft nimmer recht afname van gedane bestellingen te
          weigeren en de betaling van de factuur op te schorten. Zaken kunnen slechts na voorafgaande
          schriftelijke toestemming van Impress aan haar worden geretourneerd.
          Artikel 17: eigendomsvoorbehoud
          1. Indien de levering van zaken tot de opdracht behoort, blijven de geleverde zaken eigendom van
          Impress tot het moment waarop:
          - de tegenprestaties betreffende de geleverde of te leveren zaken door koper volledig aan Impress zijn
          geleverd;
          - de tegenprestaties betreffende door Impress verrichte of te verrichten diensten door koper volledig
          aan Impress zijn geleverd;
          - eventuele vorderingen wegens niet nakoming door koper van enige overeenkomst betreffende
          verkoop en levering van zaken of diensten met Impress volledig zijn voldaan.
          Tot dat moment heeft Impress volmacht om het geleverde wederom tot zich te nemen, waar zich dat
          ook bevindt. De koper moet Impress daartoe de gelegenheid geven.
          2. Geleverde zaken die onder voornoemd eigendomsvoorbehoud vallen mogen door koper niet worden
          bezwaard met enig zekerheidsrecht, niet worden vervreemd, noch aan derden ter hand of ter
          beschikking worden gesteld, onder welke benaming dan ook. Doorverkoop door koper mag slechts
          geschieden in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.
          9
          3. Bij verlies, diefstal, inbeslagneming en dergelijke van de zaken, waarvoor de koopsom niet volledig is
          voldaan, is de koper verplicht om binnen 24 uur na de ontdekking daarvan dit aan Impress mee te
          delen. Hetzelfde geldt indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
          willen vestigen of doen gelden.
          4. De koper is verplicht:
          - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen
          brand-, ontploffing-, en waterschade alsmede tegen diefstal en de betreffende polis(sen) aan Impress
          ter inzage te verstrekken;
          - alle aanspraken van de koper op verzekeraars betreffende de onder eigendomsvoorbehoud
          geleverde zaken te verpanden aan Impress;
          - de vorderingen die koper verkrijgt op zijn afnemer bij doorverkoop van onder
          eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Impress;
          - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan te merken als het eigendom van Impress;
          - op alle manieren volledige medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Impress ter
          bescherming van haar eigendomsrecht betreffende de zaak wil treffen.
          Artikel 18: retentierecht
          Als Impress zaken onder zich heeft van de koper/huurder heeft Impress het recht om zijn verplichting,
          om de desbetreffende zaken af te geven, op te schorten tot de voldoening van hetgeen de koper aan
          Impress verschuldigd is volledig is voldaan.
          Artikel 19: garantie
          Van garantie is slechts sprake indien zulks schriftelijk is overeengekomen. Eventueel overeengekomen
          garanties behoeven niet in behandeling te worden genomen indien koper niet volledig aan zijn
          verplichtingen heeft voldaan.
          Verwezen wordt tevens naar de regeling betreffende de garantieperiode bij verborgen gebreken in
          het geleverde, een en ander zoals bepaald in artikel 16 van deze voorwaarden.
          Aldus opgemaakt te …………………………………. op …………………………………….
          Impress AV
          ………………………………. ……………………………….