• Home
 • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Impress AV (hierna te noemen: “Impress”) gedane offertes, met Impress gesloten overeenkomsten en de aan Impress verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij (hierna te noemen: “koper”, “koper/huurder” of “huurder”) zijn op transacties met Impress van toepassing indien Impress daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 2: aanbiedingen en opdrachten

1. Alle door of namens Impress gedane offertes zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden ingetrokken, zolang niet op die offertes gegeven mondelinge of schriftelijke opdrachten door Impress schriftelijk zijn aanvaard, een en ander tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Opdrachten, die aan Impress worden gegeven, hetzij rechtstreeks, dan wel via vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Impress pas na door deze gedane schriftelijke bevestiging van aanvaarding.

3. Opgave of vermeldingen van afmetingen, hoedanigheden en andere technische gegevens, voorkomende in prijscouranten, catalogi, prospectie, advertenties en/of offertes worden geacht als slechts bij benadering te zijn verstrekt; dergelijke opgaven en vermeldingen binden Impress alleen dan wanneer zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.

4. Ingeval overeenkomsten met Impress een herhalend karakter hebben, zijn deze slechts bindend voor het door Impress vastgelegde tijdsbestek.

5. Indien en nadat een opdracht aan Impress is verstrekt en door deze is aanvaard of indien een overeenkomst met Impress is gesloten, kan deze slechts worden gewijzigd en/of geannuleerd met toestemming van Impress en op de door Impress te stellen voorwaarden. In geval van annulering zal de koper aan Impress haar geleden verlies of de gederfde winst moeten vergoeden, tenzij anders is afgesproken.

6. In afwijking van het bepaalde in lid 5 geldt voor verhuur van zaken het volgende met betrekking tot annulering. Het annuleren van het huren van zaken dient te geschieden tenminste 48 uur voor het tijdstip van ingebruikname. Binnen deze termijn wordt aan huurder 100% van de overeengekomen huurprijs in rekening gebracht.

7. Alle bijkomende werken en leveringen van welke aard ook, blijven ten laste van de koper/huurder en worden beschouwd als wijziging in de opdracht. De uitvoering van de bedoelde bijkomende werken en/of leveringen kan alleen dan van Impress geëist worden, wanneer een voorafgaande afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen is tot stand gekomen.

8. Bij inspanningsverplichtingen komen alle kosten voor rekening van de koper/huurder, ook al hebben
de werkzaamheden of inspanningen van Impress niet of onvoldoende tot resultaat geleid.

9. Bij reparatiewerkzaamheden worden vervangen onderdelen en/of materialen eigendom van Impress,
tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 3: wijzigingen in de opdracht

1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij door bijzondere opdrachten van de koper/huurder, hetzij als gevolg van wijzigingen in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke montage, of doordat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, behoren wanneer daaruit meer kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.

2. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

3. Indien bij de eindafrekening blijkt dat het totaal van het reeds verrekende en het nog te verrekenen minderwerk, dat van het reeds verrekende en het nog te verrekenen meewerk overtreft, heeft Impress recht op een bedrag gelijk aan 10 % van het verschil van deze totalen, tenzij het verzoek tot
minderwerk afkomstig was van Impress.

Artikel 4: prijzen

1. Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door externe omstandigheden (zoals verhoging van rechten/accijnzen, wijziging in muntpariteit, prijsstelling van de leveranciers, verzekeringspremies en dergelijke) prijsverhoging moet worden toegepast. Indien dat het geval is, zijn de door Impress toegepaste prijsverhogingen bindend voor de koper/huurder.

2. Overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door de koper/huurder aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.

Artikel 5: betaling

1. Alle betalingen dienen te geschieden zonder aftrek of korting en indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van Impress of door middel van stortingen ten gunste van een door Impress aan te wijzen bankrekening, tenzij
uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en schriftelijk door Impress wordt bevestigd.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 geldt dat in geval van verkoop en levering van zaken door Impress, koper is gehouden 50% van de overeengekomen koopsom te betalen zodra de door koper verstrekte opdracht door Impress is aanvaard; de overige 50% van de overeengekomen koopsom
dient door koper te worden voldaan binnen 14 dagen na de datum als vermeld op de factuur welke bij of na aflevering van de zaken door Impress aan koper wordt overhandigd of wordt verzonden, een en ander tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en schriftelijk door Impress wordt bevestigd. Impress behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid in de vorm van een aanbetaling,
waarborg en/of bankgarantie te verlangen.

3. Voor opdrachten, die een lange bewerkingstijd vereisen, of gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order, kunnen tussentijds worden gefactureerd en betaling kan bij gedeelten worden verlangd.

4. Bij niet tijdige betaling van enig door koper/huurder aan Impress verschuldigd bedrag is koper/huurder door het enkele feit van niet tijdige betaling in verzuim en gebreke, zonder dat hiertoe enige sommatie en/of ingebrekestelling zijdens Impress zal zijn vereist.

5. Indien Impress overgaat tot invordering van enig aan haar toekomend bedrag middels derden, is de koper/huurder aan Impress vergoeding verschuldigd van alle te maken kosten, die zullen zijn gefixeerd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en tenminste € 250
bedragen, zulks onverminderd de wettelijke proceskosten welke de rechter zal opleggen indien het
tot een gerechtelijke procedure dient te komen.

6. Koper/huurder kan geen beroep doen op compensatie, korting of aftrek. Het is hem nimmer toegestaan betaling op te schorten in verband met beweerde ondeugdelijkheid of gebreken van de door Impress verkochte zaak/uitgevoerde opdracht.

7. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag, alsmede in geval van liquidatie, overlijden, faillissement, surseance van betaling door koper/huurder wordt al het overigens verschuldigde ineens en terstond opeisbaar, terwijl in dat geval Impress gerechtigd is om alle verdere niet of niet volledig uitgevoerde overeenkomsten op te schorten of ontbonden te verklaren, onverminderd het recht om vergoeding te vorderen van de schade en de gederfde winst.

8. Koper/huurder wordt van de dag van verzuim automatisch over het bedrag van de opeisbare vordering aan Impress een rente verschuldigd van 12% op jaarbasis.

9. De door de koper/huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper/huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6: verplichtingen van koper/huurder

1. Koper/huurder is verplicht om aan Impress, alsmede aan door Impress in te schakelen derden, alle medewerking te doen en medewerking te verlenen, waardoor een optimale uitvoering van de opdracht kan worden bevorderd, c.q. beletselen voor een optimale uitvoering worden genomen.

2. Indien het installeren van verkochte of verhuurde zaken tot de opdracht behoort staat koper/huurder er voor in dat de ruimten, wanden en elektriciteitsvoorziening en voorts al hetgeen voor installatie nodig is, in een zodanige staat verkeren, dat Impress de verkochte of verhuurde zaken onbelemmerd kan installeren en dat deze zaken onbelemmerd en langdurig in gebruik kunnen worden genomen, zonder dat enige schade optreedt aan deze zaken dan wel aan de ruimten, wanden en elektriciteitsvoorziening en dergelijke, optreedt.

3. Koper/huurder is gehouden om Impress te vrijwaren van alle aanspraken van derden, indien koper/huurder niet volledig aan zijn verplichtingen uit dezen hoofde heeft voldaan; in dat geval kan koper/huurder geen aanspraak maken op vergoeding van schade door Impress.

Artikel 7: verplichtingen van uitvoering

1. Impress neemt op zich en is gehouden om de opdracht op vakbekwame wijze uit te voeren.

2. Indien een aan Impress verstrekte opdracht door deze niet op vakbekwame wijze is uitgevoerd, is de aansprakelijkheid van Impress in het algemeen beperkt tot het navolgende:
* Impress zal de opdracht of het desbetreffende gedeelte daarvan opnieuw en correct uitvoeren zonder hiervoor aan koper/huurder kosten in rekening te brengen.
* Indien het corrigeren van de uitvoering niet meer mogelijk is of niet meer zinvol is te achten (bijvoorbeeld wegens het tijdsverloop), kan door Impress het desbetreffende factuurbedrag of een evenredig gedeelte daarvan worden gecrediteerd respectievelijk gerestitueerd.

3. Impress is in elk geval niet geval aansprakelijk voor:
a. schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat de koper/huurder de zaken na installatie door Impress vervolgens op een andere wijze heeft geïnstalleerd dan wel wijziging(en) heeft aangebracht in de installatie;
b. schade van welke aard dan ook die ontstaat doordag of nadat de koper/huurder de zaken op onjuiste wijze en/of voortijdig in gebruik heeft genomen, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, of aan derden heeft doen leveren;
c. beschadiging aan ruimten, elektriciteitsvoorziening en andere aan koper/huurder toebehorende materialen, tenzij koper/huurder aantoont dat deze beschadiging een gevolg van onzorgvuldig handelen van Impress.

4. Voorts is iedere (verdere) aansprakelijkheid, waaronder begrepen gevolgschade en winstderving, tussen partijen uitdrukkelijk uitgesloten, behalve indien de schade is veroorzaakt als gevolg van een omstandigheid die is bijgebracht door ernstige schuld of grove nalatigheid van Impress (dan wel personen of gereedschappen, machinerieën waarvoor hij aansprakelijk geacht moet worden).

5. Indien Impress terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de koper/huurder, dan wel deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk worden gesteld, zal de koper/huurder Impress terzake volledig vrijwaren en Impress alles vergoeden wat zij aan deze derden dient te voldoen.

Artikel 8: rechten van industriële en intellectuele eigendom

Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Impress de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom van de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, technische omschrijvingen en schema’s of bestekken, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of daarvoor door Impress kosten in rekening zijn gebracht. Koper/huurder is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Impress te retourneren op straffe van een boete van € 1.000 per dag.

Artikel 9: toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle met Impress gesloten overeenkomsten is steeds Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, worden bij uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter.

TERZAKE VAN VERHUUR

Artikel 10: huurperiode en aflevering door huurder

1. De zaken worden door Impress verhuurd voor een periode van tenminste 1 dag of een veelvoud daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. De huurperiode gaat in op de eerste huurdag, ingaande op het tijdstip dat de zaken worden opgehaald of afgeleverd, en duurt tot en met de laatste overeengekomen huurdag.

3. Gehuurde zaken dienen uiterlijk voor 10.00 uur op de dag na de laatste huurdag bij Impress afgeleverd te worden of aan Impress ter beschikking te worden gesteld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Naar keuze van huurder kunnen de gehuurde zaken door huurder op het bedrijf van Impress worden afgehaald en aldaar op het overeengekomen of door Impress aangegeven tijdstip worden teruggebracht; de gehuurde zaken kunnen eveneens op verzoek van huurder door Impress op de door
huurder aan te geven locatie worden afgeleverd en aldaar wederom worden opgehaald. Indien de zaken op het overeengekomen tijdstip door huurder niet zijn afgeleverd, dan wel door Impress niet kunnen worden opgehaald op hetzelfde adres als waar deze werden bezorgd, verkeert huurder zonder dat hiervoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn, in verzuim en gebreke. Huurder is alsdan aan Impress verschuldigd een schadevergoeding gelijk aan de huurprijs die hij zou moeten voldoen voor de periode te rekenen vanaf de overeengekomen einddatum tot en met
de dag waarop de zaken daadwerkelijk bij Impress worden afgeleverd, te vermeerderen met 50%, een en ander onverminderd de nakoming van alle overige verplichtingen die op huurder rusten. Huurder kan aan deze bepaling nimmer enig recht tot huur voor een nadere periode ontlenen. De huurder dient zich bij het ophalen van verhuurde zaken op eerste verzoek ten genoegen van Impress te kunnen legitimeren.

5. De opdracht tot verhuur wordt door Impress uitgevoerd binnen het afgesproken tijdsbestek, tenzij
Impress door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) zou zijn verhinderd zorg te dragen
voor een tijdige nakoming. Indien Impress door overmacht verhinderd zou zijn de zaken op het
overeengekomen tijdstip te verhuren, heeft zij het recht de uitvoering van deze opdracht tot verhuur
naar een later tijdstip te verplaatsen, dan wel de opdracht te annuleren (en de overeenkomst te
ontbinden) zonder schadeplichtig te zijn jegens koper. Als overmacht zullen onder meer gelden:
oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstromingen, staking, bedrijfsbezetting
en uitsluiting, stremming in de aanvoer, storing in de levering van energie, overheidsmaatregelen,
defecten aan machines en gereedschappen, alles zowel in het bedrijf van Impress als in het bedrijf van
derden van wie Impress de benodigde materialen, grondstoffen of diensten geheel of gedeeltelijk
betrekt, alsmede iedere andere omstandigheid welke dan ook, waardoor het voor Impress
redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze de opdracht uit te voeren.
Impress geeft de koper in elk geval bericht of en wanneer de opdrachten zullen worden uitgevoerd,
terwijl de koper terstond mededeling van Impress zal ontvangen van een geval van verhindering door
een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

6. Het is Impress toegestaan de gehuurde zaken in gedeelten te leveren, of de opdracht in gedeelten uit te voeren, tenzij een deellevering of een gedeeltelijke uitvoering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, of de opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd, is Impress gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 11: huurprijs en betaling
1. Met betrekking tot de verhuurde zaken is een per dag berekende huurprijs verschuldigd overeenkomstig het tarief als genoemd in de op het tijdstip van verhuur geldende prijslijst. Wanneer de zaken langer dan één dag worden gehuurd, wordt voor iedere extra dag de in de prijslijst vermelde prijs per volgdag berekend. De in de prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt dat de huurprijs bij aflevering of bij ophalen van het gehuurde bij vooruitbetaling in contanten dient te worden voldaan; een en ander onverminderd het recht van Impress om hetgeen huurder alsnog aan haar verschuldigd is achteraf in rekening te brengen.

3. Impress behoudt zich het recht voor om van huurder een borgsom te verlangen ten bedrage van het 10-voudige van de huurprijs per dag van de betreffende gehuurde zaken; de borgsom dient bij aflevering of ophalen te zijn voldaan.

4. De in de prijslijst of andere documentatie vermelde voorwaarden, prijzen en specificaties van voor verhuur beschikbare zaken zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Impress worden gewijzigd.

Artikel 12: gebruik gehuurde zaken

Huurder is gehouden de gehuurde zaken met de nodige zorg te behandelen en deze slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd.
Het is huurder niet toegestaan:
– de zaken naar een andere locatie te (doen) verplaatsen als welke bij Impress bekend is;
– zijn rechten uit de overeenkomst met Impress aan derden over te dragen.

Artikel 13: schade/verlies

1. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de gehuurde zaken die tijdens de huurperiode optreedt, ongeacht door welke oorzaak. Impress zal echter de verhuurde zaken mede ten gunste van huurder verzekeren tegen verlies en beschadiging, doch deze verzekering omvat geenszins de schade
veroorzaakt door nalatigheid, verkeerd gebruik, opzet of grove schuld van de zijde van huurder. Voor deze schade is huurder volledig aansprakelijk.

2. Indien de huurder zaken of onderdelen daarvan ten gevolge van nalatigheid, verkeerd gebruik, opzet of grove schuld van de zijde van huurder worden beschadigd, verloren gaan, dan wel onherstelbaar beschadigd worden, is huurder gehouden aan Impress te vergoeden:
– in het geval van beschadiging: de reparatiekosten, berekend tegen de normaal geldende tarieven;

3. In de gevallen van tenietgaan of onherstelbare beschadiging: de aanschafkosten van vervangende zaken evenals de kosten van vervanging.
Impress is gerechtigd indien haar verzekering tot uitkering overgaat, het geleden eigen risico alsmede eventuele kosten aan huurder in rekening te brengen.

Artikel 14: klachten

De verhuurde zaken worden door Impress regelmatig gecontroleerd en onderhouden en voor afgifte aan de huurder op bedrijfszekerheid gecontroleerd. De huurder wordt geadviseerd de gehuurde zaken te beproeven alvorens deze in gebruik te nemen. Indien tijdens de huurperiode niet wordt gereclameerd bij Impress terzake het niet of niet voldoende functioneren van de gehuurde zaken, kan geen restitutie worden verlangd op de huurprijs. Impress is slechts gehouden vervangende zaken ter beschikking te stellen voor zover deze beschikbaar zijn.

TERZAKE VAN VERKOOP EN LEVERING

Artikel 15: levering, uitvoering opdracht, risico en leveringstermijnen

1. Indien de levering van zaken tot de opdracht behoort zijn deze zaken voor rekening en risico van de koper vanaf het moment waarop de zaken het bedrijf van Impress hebben verlaten. Het transport (verzending) inclusief het laden en lossen van de verkochte zaken komt voor rekening en risico van de koper. Als franco levering is overeengekomen, wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd tenzij tevoren anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de koper.

2. Impress behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de zaken onder rembours te leveren.

3. De opdracht tot verkoop en levering wordt door Impress uitgevoerd binnen het afgesproken tijdsbestek, tenzij Impress door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) zou zijn verhinderd zorg te dragen voor een tijdige nakoming. Indien Impress door overmacht verhinderd zou zijn de
opdracht uit te voeren, heeft zij het recht de uitvoering van de opdracht naar een later tijdstip te verplaatsen, dan wel de opdracht, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, eenzijdig te annuleren zonder schadeplichtig te zijn jegens koper. Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog,
oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstromingen, staking, bedrijfsbezetting en uitsluiting, stremming in de aanvoer, storing in de levering van energie, overheidsmaatregelen, defecten aan machines en gereedschappen, alles zowel in het bedrijf van Impress als in het bedrijf van
derden van wie Impress de benodigde materialen, grondstoffen of diensten geheel of gedeeltelijk betrekt, alsmede iedere andere omstandigheid welke dan ook, waardoor het voor Impress redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze de opdracht uit te voeren. Impress geeft de koper in elk geval bericht of en wanneer de opdrachten zullen worden uitgevoerd, terwijl de koper terstond mededeling van Impress zal ontvangen van een geval van verhindering door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

4. Het is Impress toegestaan de zaken in gedeelten te leveren, of de opdracht in gedeelten uit te voeren, tenzij een deellevering of een gedeeltelijke uitvoering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, of de opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd, is Impress gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

5. Opgegeven leveringstijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; bij niet tijdige levering dient Impress derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

6. Het lossen van een voertuig dient terstond te geschieden en lossen buiten de werktijd kan alleen plaatsvinden in overleg tussen beide partijen.

7. In geval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is de koper verplicht binnen één maand na de opdrachtbevestiging de afroeptermijn schriftelijk en nauwkeurig aan Impress op te geven. Indien er geen afroep plaatsvindt respectievelijk het gekochte niet op het overeengekomen leveringstijdstip wordt afgenomen, zullen alle extra kosten en/of schade zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst op de koper worden verhaald.

8. Het aannemen van zaken door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs dat de zaken in goede staat waren.
Oponthoud of vertraging tijdens het transport (de verzending) is niet voor rekening en risico van Impress, tenzij door zijn schuld veroorzaakt. De zaken reizen voor rekening en risico van de koper/huurder.

Artikel 16: onderzoek bij aflevering

1. Bij ontvangst van de zaken controleert en verklaart de koper schriftelijk, dat hij de zaken in de juiste hoeveelheid, in goede staat, in overeenstemming met de overeengekomen kwaliteitseisen en compleet met alle toebehoren, heeft ontvangen. Eventuele klachten dienen terstond bij aflevering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, te worden gemeld aan Impress.

2. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken, kunnen nog slechts binnen 1 maand na aflevering schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Impress, indien aannemelijk wordt gemaakt dat de klachten niet eerder konden worden geconstateerd; latere bezwaren behoeven door Impress niet in
behandeling te worden genomen.

3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de koper in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel tijdig te doen. De prestatie van Impress geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de koper het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, of aan derden heeft doen leveren, tenzij de koper het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel in acht heeft genomen.

4. Het indienen van klachten bij Impress geeft nimmer recht afname van gedane bestellingen te weigeren en de betaling van de factuur op te schorten. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Impress aan haar worden geretourneerd.

Artikel 17: eigendomsvoorbehoud

1. Indien de levering van zaken tot de opdracht behoort, blijven de geleverde zaken eigendom van Impress tot het moment waarop:
– de tegenprestaties betreffende de geleverde of te leveren zaken door koper volledig aan Impress zijn geleverd;
– de tegenprestaties betreffende door Impress verrichte of te verrichten diensten door koper volledig aan Impress zijn geleverd;
– eventuele vorderingen wegens niet nakoming door koper van enige overeenkomst betreffende verkoop en levering van zaken of diensten met Impress volledig zijn voldaan. Tot dat moment heeft Impress volmacht om het geleverde wederom tot zich te nemen, waar zich dat ook bevindt. De koper moet Impress daartoe de gelegenheid geven.

2. Geleverde zaken die onder voornoemd eigendomsvoorbehoud vallen mogen door koper niet worden bezwaard met enig zekerheidsrecht, niet worden vervreemd, noch aan derden ter hand of ter beschikking worden gesteld, onder welke benaming dan ook. Doorverkoop door koper mag slechts geschieden in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.

3. Bij verlies, diefstal, inbeslagneming en dergelijke van de zaken, waarvoor de koopsom niet volledig is voldaan, is de koper verplicht om binnen 24 uur na de ontdekking daarvan dit aan Impress mee te delen. Hetzelfde geldt indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden.

4. De koper is verplicht:
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing-, en waterschade alsmede tegen diefstal en de betreffende polis(sen) aan Impress ter inzage te verstrekken;
– alle aanspraken van de koper op verzekeraars betreffende de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Impress;
– de vorderingen die koper verkrijgt op zijn afnemer bij doorverkoop van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Impress;
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan te merken als het eigendom van Impress;
– op alle manieren volledige medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Impress ter bescherming van haar eigendomsrecht betreffende de zaak wil treffen.

Artikel 18: retentierecht

Als Impress zaken onder zich heeft van de koper/huurder heeft Impress het recht om zijn verplichting, om de desbetreffende zaken af te geven, op te schorten tot de voldoening van hetgeen de koper aan Impress verschuldigd is volledig is voldaan.

Artikel 19: garantie

Van garantie is slechts sprake indien zulks schriftelijk is overeengekomen. Eventueel overeengekomen garanties behoeven niet in behandeling te worden genomen indien koper niet volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
Verwezen wordt tevens naar de regeling betreffende de garantieperiode bij verborgen gebreken in het geleverde, een en ander zoals bepaald in artikel 16 van deze voorwaarden.

Aldus opgemaakt te …………………………………. op …………………………………….
Impress AV
………………………………. ……………………………….

Vragen? Neem direct contact op

Vertrouwde merken, vertrouwde partners

 • Allen&Heath
 • Apple
 • AnalogWay
 • Audac
 • Audipack
 • AV Stumpfl
 • Bose
 • BrightSign
 • ChainMaster
 • Christie
 • CLF
 • Datapath
 • Digital Projection
 • Dynacord
 • Eiki
 • Elation
 • Epson
 • Electro Voice
 • EuroTruss
 • Extron
 • HP
 • JVC
 • K & M
 • LG
 • Lightware
 • Midas
 • NEC
 • Panasonic
 • Peecker Sound
 • Philips
 • Pioneer
 • Projecta
 • Roland AV
 • Samsung
 • Sanyo
 • Sennheiser
 • Shure
 • Tascam

Impress AV gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Lees onze Privacy verklaring